Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламентът), Закона за зашита на личните данни на Република България (ЗЗЛД) и подзаконовата нормативна уредба по приложението му.

1 ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

Използваните в настоящата политика за поверителност и зашита на личните данни термини са със следното съдържание:

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 „Обработване – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ръководните органи на „Дийп Дайв Системс“ ЕООД се ангажират да осигурят пълно съответствие със законодателството на ЕС и националната правна уредба по отношение на обработването на личните Ви данни и защитата на правата и свободите на лицата,  чиито лични данни „Дийп Дайв Системс“ ЕООД обработва.

Принципите, въз основа на които ще се осъществява обработването на лични данни в „Дийп Дайв Системс“ ЕООД са както следва:

 • Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на лични данни;
 • Обработване на лични данни само за конкретни, изрично указани и законни цели;
 • Личните данни, които се обработват трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел (принцип на минимално необходимото);
 • Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране;
 • Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването;
 • Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност;
 • Спазване на принципа на отчетност;

Регламентът включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в Регламента и изрично заявява, че това е негова отговорност.

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Личните Ви данни, които обработваме са следните:

 • Идентификационни данни – имена;
 • Електронен адрес за кореспонденция (e-mail).

4. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Целите, за които обработваме личните ви данни са:

 • Идентифициране и осъществяване на контакт с Вас в случаите, при които сте изпратили запитване чрез „форма за контакт“, налична на интернет страницата ни (https://deep-dive-systems.com/bg/contact-us/.

5. КАКВО Е ОСНОВАНИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Основанията, въз основа на които обработваме личните Ви данни са

 • Преддоговорни правооотношения, в които встъпвате посредством изпращането от Ваша страна до нас на запитване чрез „форма за контакт“, налична на интернет страницата ни (https://deep-dive-systems.com/bg/contact-us/; и
 • Изричното Ви съгласие за това, изразено чрез изпращане от Ваша страна на запитване чрез „форма за контакт“, налична на интернет страницата ни (https://deep-dive-systems.com/bg/contact-us/).

6. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„Дийп Дайв Системв“ ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги единствено в случай, че встъпите в договорни отношения с нас, за което ще бъде поискано изричното ви съгласие.

7. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Продължителността на съхранение на личните Ви данни се определя в зависимост от основанието, въз основа на което обработваме личните Ви данни.

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок до 1 (един) месец в случай, че не встъпите в договорни отношения с нас.

При встъпване в договорно отношение с нас продължителността на съхранението на личните Ви данни е уреждането на всички финансови отношение във връзка с правоотношението.

8. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Вие разполагате със следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

 • Да отправят искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поискат копие от своите лични данни от администратора;
 • Да изискат от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изискат от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”), в случаите при които не е налице законово или договорно задължение на администратора да обработва лични данни;
 • Да изискат от администратора ограничаване на обработването на лични данни;
 • Да правят възражения срещу обработване на негови лични данни;
 • Да правят възражения срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърнат с жалба до надзорния орган ако смятат, че някоя от разпоредбите на Регламента или актовете на националното право в областта на защитата на личните данни са нарушени;
 • Да поискат и да им бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттеглят съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да се противопоставят на автоматизирано профилиране, което се случва без тяхно съгласие;

 

„Дийп Дайв Системв“ ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни като:

 

 • Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни на посочените в настоящата политика данни за контакт;
 • Субектите на данни имат право да подават жалби и оплаквания на посочените в настоящата политика данни за контакт.

 

 ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИТЕ“

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на Сайта.
Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки.

Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на Сайта без ние да сме имали възможност да поискаме Вашето съгласие.

За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

Сайтът използва следните бисквитки: Бисквитка за уеб трафик, ……………;

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.