ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Предмет на общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Дийп Дайв Системс”, ЕИК 200724030, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъвски рид 10  (наричано по-долу „Дружеството”) и потребителите на интернет сайта https://deep-dive-systems.com на Дружеството (наричан по-долу „интернет сайта” или само „сайта”).

Чл. 2. (1) Интернет сайта представлява обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, картина, изображения и всякакви други материали, ресурси и обекти, включително и обекти на интелектуална собственост („наричани по-долу „съдържанието” или „съдържанието на сайта”).

(2) Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на потребителите на интернет сайта. Потребител на интернет сайта е всяко лице, въвело електронния адрес на сайта или достигнало до сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт. С отварянето на интернет сайта потребителите приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

(3) Дружеството публикува настоящите Общи условия на сайта. Дружеството има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна Дружеството уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта преди влизането им в сила.

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайта на Дружеството потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация относно дейността на Дружеството, продуктите и услугите, предлагани от Дружеството и данни за контакт. Съдържанието на сайта се определя изцяло по преценка на Дружеството и може да бъде променяно едностранно по всяко време от Дружеството.

(2) Интернет сайтът е достъпен за потребителите безвъзмездно.

II. Интелектуална собственост

Чл. 4. (1) Съдържанието на сайта, включително, но не само текст, изображения, фотографии, графично оформление, дизайн, компютърни програми и база данни и други произведения, включени в съдържанието на сайта, звукозаписи, аудиовизуални произведения и изпълнения, които бъдат включени в съдържанието на сайта са собственост на Дружеството или на друго лице, отстъпило на дружеството право за използване на съответния обект на закрила чрез публикуването му в Интернет на сайта на Дружеството. Съдържанието на сайта включва или може да включва също марки, собственост на Дружеството или на друго лице. Съдържанието на сайта е обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

(2) Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, публично показване, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, включително и предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, може да става само с предварителното изрично разрешение от страна на Дружеството. Потребителите на сайта нямат право да използват марките, включени в съдържанието на сайта и идентични или сходни на тях марки в търговската си дейност по смисъла на ЗМГО.

(3) Използването на сайта или на закрилян обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Дружеството по настоящите Общи условия, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Дружеството и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица, глоби и имуществени санкции.

III. Права и задължения и отговорност на потребителите

Чл. 5. (1) Потребителите имат право да използват сайта и неговото съдържание за получаване на информация за Дружеството и неговата дейност. Потребителите се задължават да ползват сайта при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) Потребителят сам осигурява за своя сметка всяко необходимо му техническо оборудване и услуги за получаване на достъп до интернет страницата (вкл. крайни устройства, достъп до Интернет и др.)

(3) Потребителите имат право да искат информация от Дружеството относно условията за ползване на сайта.

(4) Потребителите имат право да уведомяват Дружеството за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права и др.).

Чл. 6. (1) При ползването на сайта потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на Дружеството и на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

(2) „Злонамерени действия” по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на сайта и/или на съдържанието на сайта. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, публикуване на материали на сайта, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайта и възможността на останалите потребители да ползват сайта, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

Чл. 7. Потребителят ще информира Дружеството в случай, че установи извършено нарушение на настоящите Общи условия и/или извършване на злоумишлени действия.

Чл. 8. Дружеството има право да спре или ограничи достъпа на потребител до сайта, доколкото това е технически възможно, когато по преценка на Дружеството потребителят нарушава настоящите Общи условия и/или приложимото законодателство и/или добрите нрави или други приложими норми.

Чл. 9. (1) Потребителят носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

(2) В случай на нарушение на действащото законодателство от страна на потребител Дружеството има право:

  1. да предприема законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител;
  2. да уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които разполага;
  3. да уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които разполага;
  4. да предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

 

IV. Лични данни. Информация, съхранявана в крайното устройство (cookies)

Чл. 10. Формата за контакт с Дружеството на сайта дава възможност на потребителя да потърси връзка с Дружеството като въведе своето име и електронен адрес. С изпращането на съобщение към Дружеството потребителят дава изричното си съгласие Дружеството да обработва (събира и използва) предоставените му лични данни на потребителя за контакт с потребителя, както и за целите посочени по-долу в чл. 11 и 12.

Чл. 11. (1) Дружеството има право да използва личните данни на потребителя за изпращане на търговски съобщения, включително непоискани; предлагане на потребителите на стоки и услуги на Дружеството или трети лица, директен маркетинг; запитвания; за статистически и всякакви други цели. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

(2) Потребителят има право да възрази и откаже използването на личните му данни за получаване на търговски съобщения като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочения електронен адрес за контакт с Дружеството.

Чл. 12. (1) Дружеството има право да разкрива лични данни на потребители на държавни органи и длъжностни лица във връзка с изпълнение на законовите си задължения, както и в други случаи, предвидени в закона или настоящите Общи условия.

(2) Дружеството има право да предоставя лични данни на потребители на своите служители и подизпълнители във връзка с дейността по администрацията на сайта и/или изпълнението на настоящите Общи условия.

Чл. 13. Дружеството съхранява информация и получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя съгласно чл. 4а от Закона за електронната търговия и Политика за бисквитките („Cookies”) на сайта https://deep-dive-systems.com, която е неразделна част от настоящите Общи условия.

V. Ограничаване на отговорността

Чл. 14. (1) Съдържанието на сайта и промените в него се определят изцяло по преценка на Дружеството. Дружеството има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица.

(2) Дружеството не носи отговорност за:

  1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайта или нарушено функциониране на сайта,включително по технически причини, в резултат на тестове от страна на Дружеството на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание;
  2. функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите;
  3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайта;
  4. злонамерени действия на потребител или трето лице;
  5. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Дружеството. Извън контрола на дружеството е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.

(2) Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(3) Дружеството не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, достъпни чрез сайта.

VI. Други

Чл. 15. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 16. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 17. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Чл. 18. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2017 г.